Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene, die de order heeft gegeven aan B.V. Bura.
 2. Onder leverancier wordt verstaan B.V. Bura, die de order heeft aanvaard.

Artikel 2. Offertes, overeenkomsten en voorwaarden

 1. Alle offertes, door of vanwege de leverancier gedaan, zijn vrijblijvend.
 2. Eerst na schriftelijke bevestiging door de leverancier van (op offertes) gedane bestellingen dan wel door de feitelijke uitvoering daarvan is de overeenkomst van koop en verkoop perfect.
 3. De opdrachtgever kan een eenmaal gegeven order niet eenzijdig herroepen.
 4. De onderhavige Algemene Verkoop‑ en Leveringsvoorwaarden liggen ten grondslag aan iedere tussen opdrachtgever en leverancier afgesloten overeenkomst.
 5. Afwijkingen op deze Algemene Verkoop‑ en Leveringsvoorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen daarvan binden de leverancier alleen dan, indien hij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Orders door agenten, vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, verbinden de leverancier slechts dan, nadat deze door de leverancier schriftelijk zullen zijn bevestigd. Hetzelfde geldt ten aanzien van voorwaarden en bedingen, met de agenten, vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen of wederverkopers van de leverancier, in afwijking van deze Algemene Verkoop‑ en Leveringsvoorwaarden overeengekomen: ook deze verbinden de leverancier slechts dan, indien zij schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 7. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever en derden, die van deze Algemene Verkoop‑ en Leveringsvoorwaarden of van specifieke onderdelen daarvan afwijken, zijn voor de leverancier niet bindend, ook niet indien door de opdrachtgever hiernaar is verwezen en de leverancier deze verwijzing niet schriftelijk heeft afgewezen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Elke nieuwe prijsnotering, ongeacht of deze voor de bevestiging van de order is medegedeeld, stelt de voorafgaande buiten kracht.
 2. Indien tijdens het tijdvak, gelegen tussen de datum van verkoop en die van de aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op de vracht‑ en/of douanetarieven van de goederen of grondstoffen, die de leverancier van zijn toeleveranciers betrekt, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, welke niet als normale handelsrisicos zijn aan te merken, is de leverancier gerechtigd, de opdrachtgever dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen van de lopende bestellingen te berekenen.
 3. Eventuele consulaire onkosten alsook alle andere kosten, welke verband houden met het opmaken van de consulaire facturen, certificaten van oorsprong enzovoorts, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf magazijn, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Prijzen zijn altijd exclusief B.T.W.

Artikel 4. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als anders, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 2. Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, programmatuur, modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst en/of in de kosten heeft bijgedragen.
 3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder 2 bedoeld, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld, terwijl het verveelvoudigings‑ en reproductierecht bij de leverancier blijft. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet inbegrepen.

Artikel 5. Levering

 1. De levering geschiedt vanaf magazijn voor risico van de opdrachtgever, ook wanneer de leverancier de transportkosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt.
 2. Alle vrachtkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Alle belastingen en heffingen terzake van de levering en overdracht van de goederen en terzake van de goederen zelf zijn ten laste van de opdrachtgever.
 4. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen daarvan.
 5. Behoudens afwijkende overeenkomst neemt de leverancier geen enkele aansprakelijkheid op zich tot vergoeding, in welke vorm ook, van schade door of in verband met vertraging in de levering of te late levering of het niet aankomen van de goederen vanaf magazijn.
 6. De data, die als tijdstippen voor de levering van de goederen zijn vermeld, zijn slechts informatief en hebben geenszins de betekenis van termijnen, binnen welke de leverancier zich verplicht de levering uit te voeren.
 7. Gevallen van overmacht, in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en bij de aflevering, gebrek aan brandstof, alsook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in de magazijnen van de leverancier, bij de firma’s, waar de leverancier haar goederen of grondstoffen betrekt en bij de spoorwegen, elke verdere transportbelemmering of vertraging, voorts het niet leveren van goederen door toeleveranciers van de leverancier, arbeidersstakingen en ‑uitsluiting, uit‑ en invoerverbod of ‑beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen, geven de leverancier het recht haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren en, ook ingeval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd van de storing te verlengen.
 8. Indien is overeengekomen, dat het verkochte door de leverancier in bewaring zal worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de opdrachtgever. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag. De betaling van de koopsom zal alsdan wel onverwijld dienen te geschieden.

Artikel 6. Betaling en verzuim: eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Behoudens afwijkende overeenkomst geschieden alle leveringen netto 14 dagen na datum der factuur.
 2. Alle facturen van de leverancier moeten uiterlijk binnen 14 dagen na datum der factuur zijn voldaan te Katwijk ten kantore van de leverancier op een door hem aan te wijzen rekening netto, zonder aftrek of korting, hoe ook genaamd, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Door de uitgifte van wissels verandert de plaats der betaling niet.
 4. Het te vorderen bedrag krachtens iedere factuur, dat niet op de vervaldag stipt is voldaan, draagt vanaf die datum een rente van 1% per maand, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is.
 5. De niet‑betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege ten gevolge de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen, verschuldigd door de opdrachtgever krachtens eventuele andere facturen.
 6. De leverancier heeft het recht, ingeval het naar zijn oordeel aan de opdrachtgever verleende krediet te hoog is, voor afzending van de goederen betaling te verlangen.
 7. De leverancier is voorts gerechtigd, buiten de koopsom en de rente van de koper en/of opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door niet‑betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 8. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, zodra de leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen minimaal 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan €361,‑‑ bedraagt, minimaal 15%, indien de verschuldigde hoofdsom minstens €1.361,‑‑ bedraagt en minder dan €3.403,‑‑, en minimaal 10%, indien de verschuldigde hoofdsom € 3.403,‑‑ of meer bedraagt. Uit het enkele feit, dat de leverancier zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 9. De eigendom der goederen blijft aan de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten en kosten en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling terzake van geleverde goederen aan de leverancier heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever eigendom van de leverancier; ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen jegens de leverancier niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen, in welk geval de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van de leverancier tot het vorderen van vergoedingen van schaden, gederfde winst en interest.
 10. De leverancier zal het recht hebben bij verkoop op termijn tussentijds de waarborgen te verlangen voor de richtige betaling door de opdrachtgever, welke hem zullen goeddunken. Worden die waarborgen niet verstrekt, dan zal de leverancier het recht hebben de overeenkomst zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ontbonden te verklaren. De leverancier heeft het recht, bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de opdrachtgever (verandering van eigenaar of eigenaars, financiële achteruitgang en dergelijke) naar zijn keuze de nog lopende contracten onmiddellijk te annuleren of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt, indien ongunstige inlichtingen omtrent de opdrachtgever de leverancier uit betrouwbare bron bereiken.
 11. De leverancier zal het recht hebben, indien een opdrachtgever in gebreke blijft in enig opzicht aan zijn verplichtingen te voldoen, inzonderheid indien bij overeengekomen levering in gedeelten binnen een vooraf bepaalde tijd, het gekochte niet binnen die termijn is afgenomen door de opdrachtgever, of, wanneer geen bepaalde termijn van afname is vastgesteld, het gekochte niet binnen 7 dagen na de eerste aflevering is afgenomen, alle andere orders of gedeelten daarvan van die koper zonder meer te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, zullende de leverancier echter gerechtigd zijn, harerzijds schadevergoeding te verlangen.

Artikel 7. Reclames

 1. Alle reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen acht dagen na ontvangst van de goederen in het bezit van de leverancier zijn.
 2. Reclames, op andere wijze of aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan of later tot de leverancier gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen generlei rechtsgevolg teweegbrengen.
 3. Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter uitsluitende beoordeling van de leverancier, heeft de leverancier met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding van en aan de opdrachtgever, het recht, hetzij van de levering af te zien, hetzij te verlangen, dat de opdrachtgever de goederen tegen een gepaste prijsreductie behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen.
 4. Indien op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen van de goederen door een boot, spoor of ander vervoermiddel geen bemerking is gesteld met betrekking tot de verpakking of emballage, geldt zulks als bewijs, dat deze zich bij aflevering van de goederen door de leverancier in deugdelijke en goede staat heeft bevonden.
 5. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden, nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be‑ of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be‑ of verwerken ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 6. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 7. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk geen aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
 8. De leverancier is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door fouten of gebreken van geleverde goederen.

Artikel 8. Verpakking

 1. De leverancier zal zorg dragen voor een behoorlijke en in de branche gebruikelijke verpakking van de goederen.
 2. Indien de goederen naar gewicht worden berekend, dan wordt de prijs bepaald aan de hand van het bruto gewicht, dus inclusief de gebruikelijke verpakking.
 3. Speciale, niet gebruikelijke verpakkingen, kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 4. De palletkosten worden aan de opdrachtgever berekend. De pallets voor meermalig gebruik blijven het eigendom van de leverancier.
 5. De opdrachtgever is verplicht de meermalige pallet aan de leverancier terug te leveren franco bedrijf leverancier, waarna aan de opdrachtgever het daarvoor in rekening gebrachte bedrag zal worden gerestitueerd, verminderd in geval van beschadiging.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en leverancier is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van alle geschillen, rijzende terzake van of in verband met tussen de opdrachtgever en leverancier gesloten overeenkomsten of haar ontbinding, zal uitsluitend bevoegd zijn de bevoegde rechter te Amsterdam.